Понеділок, 23.07.2018, 02:12
Вітаю Вас Гость | RSS
ВІТАЄМО! ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ НА ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БІЗНЕСУ І ПРАВА
Вищого навчального закладу Укоопспілки
"Полтавський університет економіки і торгівлі"

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Меню сайту
Анкетування
Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всього відповідей: 38
Форма входу

Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування у Миколаївському коледжі бізнесу і права

 1. Загальні положення.
     1.1 Студенти Миколаївського коледжу бізнесу і права мають гарантоване державою право на особисту, або через своїх представників, участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, студентської науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту.
     1.2 Органи студентського самоврядування є невід’ємною складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що належать до їх компетенції, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
     1.3 Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. Керівництво вищого навчального закладу зобов’язано створювати необхідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування.
     1.4 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад і цим Положенням.
     Органи студентського самоврядування не дублюють напрями діяльності профспілкової організації, користуються допомогою і підтримкою адміністрації коледжу та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.
     1.5 В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які навчаються у цьому вищому навчальному закладі.
     1.6 Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом вищого навчального закладу.
     1.7 Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.
    
     2. Мета і завдання органів студентського самоврядування.
     2.1 Студентське самоврядування – це форма організації діяльності осіб, які навчаються у технікумі, що сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її моральних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності.
     2.2 Студентське самоврядування формує у студентської молоді навички майбутніх організаторів та керівників, сприяє залученню молоді в процес управління навчальним закладом.
     2.3 Діяльність органів студентського самоврядування технікуму спрямовується на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.
     2.4 Основні завдання органів студентського самоврядування:
     * Забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються;
     * Забезпечення і виконання студентами своїх обов’язків;
     * Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
     * Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і змістовного відпочинку студентів;
     * Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
     * Організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
     * Сприяння працевлаштуванню випускників;
     * Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
     * Забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної та фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
     * Представництво у керівництві вищих навчальних закладів;
     * Сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
     * Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки їх порушення;
     * Участь у роботі стипендіальної комісії;
     * Організація роботи органів студентського самоврядування у гуртожитку;
     * Координація роботи з кураторами академічних груп, вихователями гуртожитку;
     * Пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та ін.
    
     3. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування.
     3.1 Студентське самоврядування здійснюється на рівні технікуму, гуртожитку. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік.
     Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, старосту делегує до ради студентського самоврядування коледжу і на конференцію студентів коледжу.
     3.2 Вищим органом студентського самоврядування коледжу є конференція студентів коледжу, які:
     * Ухвалюють Положення про студентське самоврядування коледжу;
     * Обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
     * Визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.
     3.3 Органом студентського самоврядування є Студентська Рада.
     3.4 З числа своїх членів виконавчий орган студентського самоврядування коледжу обирає голову, його заступника.
     3.5 Голова організовує роботу Студентської Ради, бере участь у засіданнях педагогічної ради вищого навчального закладу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання.
     3.6 Заступник голови Студентської Ради організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.
     3.7 При виконавчому органі студентського самоврядування створюються сектори: академічний, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, прес-центр.
     3.8 У складі ради студентського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності: житлово-побутова, культурно-масова, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-оздоровча, громадського порядку.
     3.9 Засідання Студентської Ради коледжу проводяться не рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.
     3.10 Кожне засідання Студентської Ради студентського самоврядування фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником.
     3.11 На розгляд конференції виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності студентського самоврядування, які визначаються Студентською Радою.
     3.12 Органи студентського самоврядування коледжу та гуртожитку у кінці навчального року звітують про виконану роботу.
     3.13 Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і конференції є обов’язковим для виконання студентами.
    
     4. Права і обов’язки студентського самоврядування.
     4.1 Члени органів студентського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту технікуму.
     4.2 Крім викладеного, члени органів студентського самоврядування мають право:
     * Обирати і бути обраними до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування;
     * Звертатися до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питання;
     * Опротестувати будь-які дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів, виконавчих органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права або принижують його гідність чи ускладнюють досягнення цілей організації.
     4.3 Органи студентського самоврядування вищих навчальних закладів, мають право:
     * звертатися до адміністрації вищого навчального закладу чи його структурних підрозділів з пропозиціями, заявами та клопотаннями стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
     * вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;
     4.4 Органи студентського самоврядування зобов’язані:
     * забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
     * порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;
     * звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
     * сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
     * координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;
     * узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.
    
     5. Права й обов'язки адміністрації вищого навчального закладу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування
     5.1 Адміністрація вищого навчального закладу має право:
     * отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
     * скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту вищого навчального закладу та Положення про органи студентського самоврядування у вищому навчальному закладі;
     * брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).
     5.2 Адміністрація вищого навчального закладу зобов’язана:
     * відраховувати та поновлювати на навчання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, за погодженням з органами студентського самоврядування;
     * створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;
     * інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів вищого навчального закладу;
     * надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у вищому навчальному закладі.
     * Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.
     * Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.


Пошук
Календар
«  Липень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
АКТУАЛЬНО!
Изменить мир вокруг
Архів записів
Друзі сайту

COOP
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright МКБП ВНЗ УКС ПУЕТ © 2018
Використовуються технології uCoz